Zverejňovanie – Informácie

Vyhľadávanie na portáli zverejňovania

https://obec.slovenskalupca.sk/zverejnovanie/ – informačný portál obce obsahujúci všetky informácie k zverejňovaniu.

Informácie o povinnom zverejňovaní

Aktuálne informácie pre povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr, objednávok: https://www.minv.sk/?zverejnovanie-zmluv-informacie-pre-obce


Zákon č. 211/2000 Z. z. – Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)


Zákon č. 369/1990 Z. z. – Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení


Od 1.1.2011 je podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplonení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) obec povinná zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry. Uvádzame všeobecné informácie zo zákona o povinnostiach obce pri zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr.

Informácie o zmluvách

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba (teda aj obec) a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

Ustanovenie povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona nesprístupňuje, sa nezverejňuje.

Povinne zverejňovanou zmluvou nie je

  • služobná zmluva (zákon o štátnej službe)
  • pracovná zmluva a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
  • zmluva týkajúca sa burzových obchodov a ich sprostredkovania
  • odplatná zmluva týkajúca sa cenných papierov
  • zmluva uzavieraná v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva
  • zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie ochrany a bezpečnosti v miestach, kde sa vykonáva väzba alebo trest odňatia slobody
  • zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie potrieb cudzích zastupiteľských úradov v Slovenskej republike a zabezpečenie činnosti zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí

Ak zmluva nie je zverejnená do siedmich dní odo dňa uzavretia alebo odo dňa doručenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, môže účastník podať návrh na zverejnenie v Obchodnom vestníku.

Informácie o objednávkach

Povinná osoba, teda aj obec zverejní na svojom webovom sídle objednávky tovarov a služieb do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. To neplatí, ak objednávky súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona (§47a Občianskeho zákonníka)

Informácie o faktúrach

Povinná osoba, teda aj obec zverejní na svojom webovom sídle faktúry na tovary a služby do desiatich pracovných dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.

Žiadosť o informácie

Z vašej žiadosti o informácie adresovanej obci Slovenská Ľupča musí byť zrejmé:

kto žiadosť podáva – teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa
adresa pobytu alebo sídlo
ktorých informácií sa žiadosť týka
aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne, e-mailom…/

Obec je povinná žiadosť o informácie vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia. Zákonnú lehotu možno výnimočne predĺžiť o ďalších 8 pracovných dní, o predĺžení lehoty v zmysle § 17, ods. 2 a 3 zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám Vás budeme informovať.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Za obec Slovenská Ľupča úlohy zodpovednej osoby podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) plní hlavný kontrolór

KtoKontakt
PhDr. Tatiana Jancurová048/472 32 16 tatiana.jancurova@slovenskalupca.sk

Oznámenie možno podať osobne v kancelárii hlavnej kontrolórky obce, písomne v uzatvorenej obálke s označením ,,Neotvárať – do rúk hlavnej kontrolórky“ alebo elektronickou poštou.