Základné informácie

 • Poloha obce

  Obec leží v severovýchodnej časti Zvolenskej kotliny, asi 10 km od Banskej Bystrice smerom na Brezno. Rozprestiera sa na pravom brehu rieky Hron, ktorá preteká údolím medzi Nízkymi Tatrami a Slovenským Rudohorím. Jej katastrálne územie zaberá 3232 ha po obidvoch brehoch Hrona, pričom pravý breh spadá pod NAPANT a ľavý pod CHKO BR Poľana. Nadmorská výška obce je v rozpätí od 370 m v obývanom území až do 699 m (okolité vrchy), centrum obce má nadmorskú výšku 378 m.

 • Kraj

  Banskobystrický

 • Okres

  Banská Bystrica

 • Symboly obce a úradné pečiatky

  Symboly obce sú erb obce, vlajka obce a pečať obce. Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s priemerom 36 mm a 22 mm so štátnym znakom, s nápisom hore Slovenská republika a dole s názvom obce, na rozhodnutia alebo osvedčenia dôležitých skutočností alebo oprávnení vo veciach, v ktorých obec vykonáva štátnu správu podľa osobitných predpisov. Pri výkone samosprávnej pôsobnosti obec používa odtlačok okrúhlej úradnej pečiatky s erbom obce s priemerom 36 mm, s názvom dole Obec Slovenská Ľupča na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávnej pôsobnosti obce. Podlhovastá pečiatka s názvom obecného úradu sa používa na bežné písomnosti obce.

  Technické informácie – farba, logo, ..

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2022 (MOJA OBEC)