Referáty úradu

 • starosta obce
 • prednosta obecného úradu
 • sekretariát
 • referát miestnych daní, poplatkov a ekonomiky
 • referát životného prostredia a verejného poriadku
 • referát správy majetku a cintorínov, kultúry, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja
 • referát ekonomických činností, financovania, ekonomiky, účtovníctva, rozpočtu, miezd
  a personalistiky
 • referát sociálnych služieb
 • referát prevádzky
 • referát služieb, evidencie obyvateľstva, matriky a ZPOZ
 • referát územného plánovania a stavebného poriadku

Informácie o povinnom zverejňovaní

Všetky informácie tu: https://slovenskalupca.sk/zverejnovanie/