Hlavný kontrolór obce

KtoKontakt
PhDr. Tatiana Jancurová048/472 32 16 tatiana.jancurova@slovenskalupca.sk

Hlavný kontrolór je dôležitou osobou v obecnej samospráve, avšak nie je orgánom obce (tým je len starosta a obecné zastupiteľstvo – § 10 ods. 1 zákona o obecnom zriadení). Predstavuje dôležitý kontrolný mechanizmus v obecnej samospráve, pretože obce a mestá nakladajú s verejným majetkom a verejnými prostriedkami v značných hodnotách a je v záujme spoločnosti mať efektívny kontrolný mechanizmus nad takýmto nakladaním.

  1. Hlavný kontrolór obce má osobitné postavenie v organizačnej štruktúre obce, za svoju činnosť zodpovedá priamo obecnému zastupiteľstvu.
  2. Hlavný kontrolór obce: a) vykonáva kontrolnú činnosť v rozsahu § 18d zákona o obecnom zriadení, b) plní úlohy podľa § 18f zákona o obecnom zriadení.
  3. Hlavný kontrolór sa pri výkone svojej činnosti riadi všeobecne záväznými predpismi, štatútom obce, Pravidlami kontrolnej činnosti a ďalšími internými dokumentmi, ktoré sa týkajú výkonu kontrolnej činnosti.
  4. Obecný úrad zabezpečuje hlavnému kontrolórovi technické, odborné a materiálne podmienky na riadny výkon činnosti.
  5. Hlavný kontrolór v pracovnoprávnych vzťahoch podlieha starostovi obce, s výnimkou úkonov, ktoré sú zákonom priamo vyhradené OZ.