Starosta obce

KtoKontakt
Mgr. Roland Lamper
Obecný úrad, Starosta
048/472 32 15 0903940850 roland.lamper@slovenskalupca.sk
Mgr. Michal Hlaváč
Obecný úrad, Zástupca starostu

Mgr. Roland LAMPER

volebné obdobie: 2022 - 2026

Postavenie starostu obce upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Predstaviteľ obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách na štvorročné obdobie. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkovo právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

  • priamo riadi: - prednostu OÚ - zamestnanca sekretariátu - riadi zamestnancov jednotlivých referátov, ak nie je obsadená funkcia prednostu OÚ.
  • schvaľuje: - vnútorné dokumenty obce, - organizačno-riadiace akty starostu, - systemizáciu pracovných miest zamestnancov obce, - platové náležitosti zamestnancov obce (na návrh prednostu OÚ),
  • rozhoduje o: - veciach správy obce s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii OZ, - personálnych a mzdových náležitostiach zamestnancov obce a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, - pracovných cestách prednostu OÚ, hlavného kontrolóra obce, zástupcu starostu a riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
  • vydáva: - riadiace akty,
  • vykonáva: - obecnú správu, - hodnotenie vybraných zamestnancov obce, - ochranu utajovaných skutočností v súlade s príslušnou zákonnou úpravou,
  • uzatvára: - pracovnú zmluvu s hlavným kontrolórom obce, - pracovné zmluvy a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru so zamestnancami obce a riaditeľmi organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, - zmluvy s právnickými a fyzickými osobami,
  • vymenúva a odvoláva: - prednostu OÚ, - riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v súlade so zákonom o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • zvoláva a vedie zasadnutia OZ a podpisuje ich uznesenia,
  • podieľa sa spolu so zamestnancami obce na tvorbe a realizácii strategických a koncepčných dokumentov, k) udeľuje cenu starostu, l) plní ďalšie úlohy, ktoré sú spojené s postavením a funkciou starostu obce.

Kontakt

Dokumenty k stiahnutiu