Referát ekonomických činností, financovania, ekonomiky, účtovníctva, rozpočtu, miezd a personalistiky (Ekonomické oddelenie)Referát ekonomických činností, financovania, účtovníctva, rozpočtu, miezd a personalistiky patrí do riadiacej pôsobnosti prednostu OÚ a plní najmä tieto úlohy: 

Na referáte financií 

 • zabezpečuje platobný styk s bankovými inštitúciami,
 • zabezpečuje prevody finančných prostriedkov medzi bankovými účtami,
 • zabezpečuje prevod finančných prostriedkov, transferov a grantov,
 • zabezpečuje úverovú politiku obce, sleduje úverovú zaťaženosť a spracováva podklady podľa požiadaviek bankových inštitúcií,
 • vedie pokladnicu a vykonáva pokladničné operácie,
 • vykonáva zúčtovanie cenín, vedie evidenciu a likvidáciu cenín a prísne zúčtovateľných tlačív,
 • vykonáva inventarizáciu pokladnice,
 • vedie evidenciu dodávateľských o odberateľských faktúr,
 • vyhotovuje platobné poukazy k došlým faktúram,
 • sleduje splatnosť faktúr a zabezpečuje likvidáciu dodávateľských faktúr,
 • eviduje preddavky a sleduje ich zúčtovanie,
 • sleduje a vyhodnocuje výšku pohľadávok a záväzkov ako aj daňových nedoplatkov,
 • vykonáva zúčtovanie finančných prostriedkov,
 • vykonáva výpočet výšky výnosov z finančných prostriedkov poskytnutých poskytovateľmi a vykonáva odvod týchto výnosov,
 • vypracováva hlásenia a výkazy v oblasti financovania, pre peňažné inštitúcie, úhrady splátok úverov a úrokov z úverov,
 • overuje správnosť cestovných príkazov a likvidáciu cestovných náhrad.

Na referáte účtovníctva 

 • zodpovedá za správne vedenie účtovníctva, účtovnú evidenciu a správnosť zväčšovania hodnoty obecného majetku,
 • zostavuje účtovný rozvrh a účtovnú osnovu obce,
 • zabezpečuje organizáciu, vystavovanie a obeh účtovných dokladov,
 • účtuje zaraďovanie, vyraďovanie a prevody majetku,
 • zostavuje účtovnú závierku za obec a predkladá ju daňovému úradu,
 • vyhotovuje poznámky k účtovnej závierke,
 • zostavuje súvahu a výkaz ziskov a strát,
 • účtuje účtovné konsolidačné operácie,
 • vykonáva kontrolu účtovnej závierky v programe RIS.SAM a odosiela účtovné závierky do registra účtovných závierok,
 • spolupracuje pri podaných projektoch EÚ, pripravuje podklady potrebné k vyúčtovaniu projektov a účtuje všetky realizované projekty,
 • vedie analytickú evidenciu príjmov a výdavkov jednotlivých projektov na osobitných účtoch účtovného rozvrhu a účtovnej osnovy,
 • vykonáva inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov,
 • vyhodnocuje a preúčtováva výsledky inventarizácie,
 • vyhotovuje záverečnú správu z inventarizácie,
 • spracúva individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku,
 • spolupracuje s organizáciami, ktorých je obec zriaďovateľom a zakladateľom a v ktorých má obec podiel na majetku.

Na referáte rozpočtu 

 • zabezpečuje a koordinuje spracovanie návrhu rozpočtu obce a programového rozpočtu v spolupráci s jednotlivými referátmi OÚ a zriadenými organizáciami,
 • predkladá návrh rozpočtu obce na schválenie OZ,
 • vykonáva po schválení rozpočtu na príslušný rok jeho rozpis,
 • vykonáva zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami a opatreniami vo vlastnej kompetencii,
 • sleduje zmeny a plnenie rozpočtu obce,
 • vyhotovuje rozpočtové opatrenia a vedie ich evidenciu,
 • kontroluje rozpis rozpočtu a plnenie rozpočtu zriadených organizácií,
 • sleduje čerpanie rozpočtu,
 • zostavuje záverečný účet obce vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov a predkladá ho na schválenie OZ,
 • vyhotovuje výročnú správu k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke,
 • zabezpečuje fin. usporiadanie vzťahov so ŠR, štátnymi fondmi a zriadenými organizáciami,
 • vypracováva podklady na sledovanie hospodárenia obce a zostavovanie prehľadov a rozborov o hospodárení,
 • zabezpečuje agendu dotácií z rozpočtu obce.

Na referáte výkazníctva 

 • spracováva a vyhotovuje výkazy za obec,
 • spracováva a predkladá daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb,
 • pripravuje a spracúva mesačné a štatistické výkazy týkajúce sa mzdovej a personálnej oblasti

Na referáte miezd a personalistiky 

 • vypracúva plán, tvorbu a čerpanie sociálneho fondu,
 • vykonáva a vedie komplexnú mzdovú agendu a agendu v oblasti pracovnoprávnych záležitostí zamestnancov obce,
 • vedie agendu osobných spisov zamestnancov obce a riaditeľov zriadených organizácií,
 • zabezpečuje prípravu návrhov na všeobecne záväzné nariadenia v riadenej oblasti
 • zabezpečuje komunikáciu so sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, DDS a DÚ.

Plní aj ďalšie úlohy, najmä 

 • spolupracuje s audítorom pri vykonávaní audítorských služieb a s kontrolnými orgánmi pri výkone kontrolných akcií,
 • zodpovedá za dodržiavanie finančnej a rozpočtovej disciplíny,
 • vykonáva finančnú kontrolu finančných operácií,
 • zabezpečuje evidenciu a archiváciu všetkých dokladov potrebných k činnosti referátu
Neevidujú sa žiadne dokumenty.
NázovTypDatumInfo
Príloha b) k Záverečnému účtu obce za rok 2023 [PDF]Hospodárenie12.04.2024 (x) 0.63MB
Príloha c) k Záverečnému účtu obce za rok 2023 [PDF]Hospodárenie12.04.2024 (x) 0.12MB
Záverečný účet obce za rok 2023 - návrh [PDF]Hospodárenie12.04.2024 (x) 1.07MB
Príloha a) k Záverečnému účtu obce za rok 2023 [PDF]Hospodárenie12.04.2024 (x) 0.16MB
Príloha d) k Záverečnému účtu obce za rok 2023 [PDF]Hospodárenie12.04.2024 (x) 0.13MB
Príloha e) k Záverečnému účtu obce za rok 2023 [PDF]Hospodárenie12.04.2024 (x) 0.1MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 2/2024 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie21.03.2024 (x) 0.38MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 2/2024 [PDF]Rozpočtové opatrenie21.03.2024 (x) 0.37MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 1/2024 [PDF]Rozpočtové opatrenie31.01.2024 (x) 0.37MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 1/2024 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie31.01.2024 (x) 0.37MB
Register investícií - RO č. 1/2024 [PDF]Rozpočtové opatrenie31.01.2024 (x) 0.26MB
Rozpočet obce Slovenská Ľupča na roky 2024 - 2026 [PDF]Rozpočet02.01.2024 (x) 1.75MB
Register investícií - rozpočet obce Slovenská Ľupča na roky 2024 - 2026 [PDF]Rozpočet02.01.2024 (x) 0.28MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 11/2023 [PDF]Rozpočtové opatrenie13.12.2023 (x) 0.37MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 11/2023 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie13.12.2023 (x) 0.38MB
Register investícií - RO č. 10/2023 [PDF]Rozpočtové opatrenie30.11.2023 (x) 0.34MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 10/2023 [PDF]Rozpočtové opatrenie30.11.2023 (x) 0.38MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 10/2023 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie30.11.2023 (x) 0.38MB
Návrh rozpočtu obce Slovenská Ľupča na roky 2024 - 2026 [PDF]Rozpočet27.11.2023 (x) 1.75MB
Register investícií - návrh rozpočtu obce Slovenská Ľupča na roky 2024 - 2026 [PDF]Rozpočet27.11.2023 (x) 0.28MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 9/2023 [PDF]Rozpočtové opatrenie16.11.2023 (x) 0.4MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 9/2023 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie16.11.2023 (x) 0.38MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 8/2023 [PDF]Rozpočtové opatrenie31.10.2023 (x) 0.36MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 8/2023 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie31.10.2023 (x) 0.37MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 7/2023 [PDF]Rozpočtové opatrenie04.10.2023 (x) 0.36MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 7/2023 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie04.10.2023 (x) 0.37MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 6/2023 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie13.09.2023 (x) 0.38MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 6/2023 [PDF]Rozpočtové opatrenie13.09.2023 (x) 0.38MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 5/2023 [PDF]Rozpočtové opatrenie09.08.2023 (x) 0.37MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 5/2023 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie09.08.2023 (x) 0.37MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 4/2023 [PDF]Rozpočtové opatrenie13.06.2023 (x) 0.39MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 4/2023 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie13.06.2023 (x) 0.39MB
Záverečný účet obce za rok 2022 [PDF]Hospodárenie28.04.2023 (x) 0.89MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 3/2023 [PDF]Rozpočtové opatrenie17.04.2023 (x) 0.36MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 3/2023 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie17.04.2023 (x) 0.8MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 2/2023 [PDF]Rozpočtové opatrenie17.04.2023 (x) 0.34MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 2/2023 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie17.04.2023 (x) 0.8MB
Príloha c) k Záverečnému účtu obce za rok 2022 [PDF]Hospodárenie05.04.2023 (x) 0.08MB
Príloha e) k Záverečnému účtu obce za rok 2022 [PDF]Hospodárenie05.04.2023 (x) 0.06MB
Príloha d) k Záverečnému účtu obce za rok 2022 [PDF]Hospodárenie05.04.2023 (x) 0.08MB
Príloha b) k Záverečnému účtu obce za rok 2022 [PDF]Hospodárenie05.04.2023 (x) 0.6MB
Príloha a) k Záverečnému účtu obce za rok 2022 [PDF]Hospodárenie05.04.2023 (x) 0.12MB
Záverečný účet obce za rok 2022 - NÁVRH [PDF]Hospodárenie05.04.2023 (x) 0.89MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 1/2023 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie17.02.2023 (x) 0.79MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 1/2023 [PDF]Rozpočtové opatrenie17.02.2023 (x) 0.34MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 12/2023 [PDF]Rozpočtové opatrenie31.01.2023 (x) 0.39MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 12/2023 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie31.01.2023 (x) 0.38MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 5/2022 [PDF]Rozpočtové opatrenie17.01.2023 (x) 0.36MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 5/2022 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie17.01.2023 (x) 0.68MB
ROZPOČET obce na roky 2023 - 2025 - po schválení [PDF]Rozpočet13.01.2023 (x) 1.75MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 4/2022 [PDF]Rozpočtové opatrenie16.12.2022 (x) 0.41MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 4/2022 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie16.12.2022 (x) 0.69MB
Návrh rozpočtu obce na roky 2023 - 2025 [PDF]Rozpočet28.11.2022 (x) 1.75MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 3/2022 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie20.09.2022 (x) 0.69MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 3/2022 [PDF]Rozpočtové opatrenie20.09.2022 (x) 0.4MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 2/2022 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie29.06.2022 (x) 0.76MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 2/2022 [PDF]Rozpočtové opatrenie29.06.2022 (x) 0.36MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 1/2022 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie27.04.2022 (x) 0.74MB
Zmena rozpočtu obce - RO č.1/2022 [PDF]Rozpočtové opatrenie19.04.2022 (x) 0.37MB
Záverečný účet obce za rok 2021 - NÁVRH [PDF]Hospodárenie11.04.2022 (x) 0.93MB
Príloha d) k Záverečnému účtu obce za rok 2021 [PDF]Hospodárenie11.04.2022 (x) 0.14MB
Príloha a) k Záverečnému účtu obce za rok 2021 [PDF]Hospodárenie11.04.2022 (x) 0.19MB
Príloha b) k Záverečnému účtu obce za rok 2021 [PDF]Hospodárenie11.04.2022 (x) 0.6MB
Príloha c) k Záverečnému účtu obce za rok 2021 [PDF]Hospodárenie11.04.2022 (x) 0.13MB
Príloha e) k Záverečnému účtu obce za rok 2021 [PDF]Hospodárenie11.04.2022 (x) 0.09MB
ROZPOČET obce na roky 2022 - 2024 - po schválení [PDF]Rozpočet10.01.2022 (x) 1.92MB
ROZPOČET obce na roky 2022 - 2024 - po schválení [PDF]Rozpočet13.12.2021 (x) 1.92MB
ZMENA rozpočtu obce - RO č. 6/2021 [PDF]Rozpočtové opatrenie10.12.2021 (x) 0.39MB
ZMENA rozpočtu obce - RO č. 6/2021 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie10.12.2021 (x) 0.68MB
Návrh rozpočtu obce na roky 2022 - 2024 [PDF]Rozpočet22.11.2021 (x) 1.93MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 5/2021 [PDF]Rozpočtové opatrenie03.11.2021 (x) 0.45MB
ZMENA rozpočtu obce - RO č. 5/2021 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie03.11.2021 (x) 0.66MB
Záverečný účet obce za rok 2020 [PDF]Hospodárenie09.07.2021 (x) 0.55MB
ZMENA rozpočtu obce - RO č. 4/2021 [PDF]Rozpočtové opatrenie23.06.2021 (x) 0.36MB
ZMENA rozpočtu obce - RO č. 4/2021 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie23.06.2021 (x) 0.21MB
ZMENA rozpočtu obce - RO č. 3/2021 [PDF]Rozpočtové opatrenie09.06.2021 (x) 0.33MB
ZMENA rozpočtu obce - RO č. 3/2021 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie09.06.2021 (x) 0.22MB
Príloha c) k Záverečnému účtu obce za rok 2020 [PDF]Hospodárenie06.06.2021 (x) 0.11MB
Príloha b) k Záverečnému účtu obce za rok 2020 [PDF]Hospodárenie06.06.2021 (x) 0.09MB
Príloha a) k Záverečnému účtu obce za rok 2020 [PDF]Hospodárenie06.06.2021 (x) 0.11MB
Príloha a) k Záverečnému účtu obce za rok 2020 [PDF]Hospodárenie06.06.2021 (x) 0.56MB
Príloha d) k Záverečnému účtu obce za rok 2020 [PDF]Hospodárenie06.06.2021 (x) 0.09MB
Príloha a) k Záverečnému účtu obce za rok 2020 [PDF]Hospodárenie06.06.2021 (x) 0.14MB
Záverečný účet obce za rok 2020 - NÁVRH [PDF]Hospodárenie06.06.2021 (x) 0.55MB
ZMENA rozpočtu obce - RO č. 2/2021 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie31.05.2021 (x) 0.25MB
ZMENA rozpočtu obce - RO č. 2/2021 [PDF]Rozpočtové opatrenie31.05.2021 (x) 0.25MB
ZMENA rozpočtu obce - RO č. 1/2021 [PDF]Rozpočtové opatrenie10.02.2021 (x) 0.33MB
ZMENA rozpočtu obce - RO č. 1/2021 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie10.02.2021 (x) 0.17MB
ROZPOČET obce na roky 2021-2023 - po schválení [PDF]Rozpočet04.01.2021 (x) 0.86MB
ROZPOČET obce na roky 2021-2023 - po schválení [PDF]Rozpočet26.12.2020 (x) 0.86MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 4/2020 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie11.12.2020 (x) 0.23MB
Zmena rozpočtu OcÚ - RO č. 4/2020 [PDF]Rozpočtové opatrenie11.12.2020 (x) 0.26MB
Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 - poslanci OZ [PDF]Hospodárenie24.10.2020 (x) 0.1MB
Zmena rozpočtu OcÚ - RO č. 3/2020 [PDF]Rozpočtové opatrenie24.10.2020 (x) 0.43MB
Informácia o schválených a neschválených žiadostiach o poskytnutie dotácie na rok 2020 - poslanci OZ [PDF]Hospodárenie24.10.2020 (x) 0.12MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 3/2020 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie24.10.2020 (x) 0.19MB
Dotácie poskytnuté z rozpočtu obce v roku 2020 - poslanci OZ [PDF]Hospodárenie24.10.2020 (x) 0.1MB
Záverečný účet obce za rok 2019 [PDF]Hospodárenie19.08.2020 (x) 0.43MB
ROZPOČET obce na roky 2020-2022 - po schválení [PDF]Rozpočet26.01.2020 (x) 0.57MB