Referát životného prostredia a verejného poriadku (Životné oddelenie)

Referát životného prostredia a verejného poriadku patrí do priamej riadiacej pôsobnosti prednostu OÚ a plní najmä tieto úlohy: 

Na referáte komplexného riešenia problematiky životného prostredia 

 • zabezpečuje kompetencie v zmysle platného zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
 • zabezpečuje a plní výkon štátnej správy vo veciach starostlivosti o zeleň a ochrany prírody a krajiny v súlade s platnou legislatívou,
 • zabezpečuje kompetencie v zmysle zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia,
 • posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia,
 • rokuje s komisiami OZ, občanmi, občianskymi združeniami a iniciatívami, odbornou verejnosťou, mimovládnymi ochranárskymi organizáciami a pod.,
 • pripravuje podklady pre aktívne riadenie úrovne služieb v oblasti životného prostredia, ktoré obec zabezpečuje,
 • poskytuje podklady pre projekty v oblasti životného prostredia.

Na referáte odpadového hospodárstva 

 • zabezpečuje a samostatne rieši odborné úlohy v oblasti odpadového hospodárstva,
 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva,
 • plní samosprávne funkcie obce v oblasti odpadového hospodárstva,
 • pripravuje podklady pre stanovenie výšky miestneho poplatku za komunálny odpad,
 • zabezpečuje správne nakladanie s komunálnym odpadom
 • skládkovaním a separovaným zberom vrátane súvisiacich činností (napr. monitoring skládky, propagácia separovaného zberu),
 • organizuje zber odpadu,
 • zabezpečuje plnenie Programu odpadového hospodárstva obce,
 • eviduje a rieši likvidáciu nepovolených skládok na území obce,
 • rieši sťažnosti a priestupky na úseku odpadového hospodárstva.

Na referáte správy zelene a ochrany prírody a krajiny 

 • vykonáva dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, ako aj nad dodržiavaním vydaných rozhodnutí a v rozsahu svojej pôsobnosti ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 • zabezpečuje a samostatne rieši odborné úlohy v oblasti starostlivosti o zeleň a ochranu prírody a krajiny a zabezpečuje kontinuitu rozvoja všetkých zložiek zelene obce,
 • plní samosprávne funkcie obce v oblasti starostlivosti o zeleň a ochrany prírody a krajiny,
 • vypracúva alebo zabezpečuje vypracovanie projektov „ozelenenia“ obce alebo jeho častí a ich realizáciu,
 • monitoruje problematiku ochrany flóry a fauny na území obce a spracováva podnety pre príslušné orgány štátnej ochrany prírody.

Na referáte ochrany ovzdušia 

 • zabezpečuje a samostatne rieši odborné úlohy v oblasti ochrany ovzdušia,
 • zabezpečuje a plní výkon štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia (povolenia, poplatky, evidencia, pokuty, kontrola atď.),
 • vydáva súhlasy o povolení stavieb MZZO vrátane ich zmien a súhlasov na ich užívanie,
 • rieši sťažnosti a priestupky na úseku ochrany ovzdušia,
 • spracováva návrh všeobecne záväzného nariadenia o ochrane ovzdušia.

Na referáte miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 • vystavuje rozhodnutia na miestne dane a poplatky,
 • vyrubuje penále k miestnym daniam a poplatkom,
 • sleduje platby za fyzické a právnické osoby a vedie evidenciu nedoplatkov,
 • postupuje pohľadávky na miestnych daniach a poplatkoch na vymáhanie,
 • zostavuje príslušné výkazy,
 • vypracováva rozhodnutia na poskytovanie úľav na miestnych daniach a poplatkoch,
 • v spolupráci s ostatnými referátmi OÚ pripravuje návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatku.

Plní aj ďalšie úlohy, najmä - zabezpečuje číslovanie stavieb, register adries,

 • zabezpečuje nariadenia obce týkajúce sa verejného poriadku v obci,
 • zabezpečuje odborné úlohy v rámci majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností
 • geometrické plány, znalecké posudky, snímky z katastrálnej mapy, listy vlastníctva atď.,
 • zabezpečuje podklady k verejnému obstarávaniu,
 • zabezpečuje agendu týkajúcu sa súkromne hospodáriacich roľníkov,
 • zabezpečuje agendu týkajúcu sa zvláštneho užívania miestnych komunikácií,
 • spolupodieľa sa na odborných úlohách týkajúcich sa pasportu dopravného značenia,
 • zabezpečuje agendu týkajúcu sa splaškovej kanalizácie a ČOV Slovenská Ľupča,
 • zabezpečuje plnenie povinností obce na úseku ochrany pred požiarmi.

Dokumenty k stiahnutiu

NázovTypDatumInfo
Ako správne vytriediť obaly od syrov [PDF]Plagát21.02.2023 (x) 0.41MB
ČO NÁS MÔŽE PREKVAPIŤ PRI TRIEDENÍ ODPADU [PDF]Leták27.09.2022 (x) 0.34MB
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny [DOC]Tlačivo27.12.2016 (x) 0.05MB
Žiadosť o záber verejného priestranstva [RTF]Tlačivo27.10.2015 (x) 0.04MB