Prednosta obecného úradu

Kontakt sa nenašiel.

Prednosta vedie obecný úrad, organizuje jeho prácu a zodpovedá za jeho činnosť. 

Plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činností úradu, zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu. 

Prednosta v rámci svojich právomocí a zodpovedností najmä: 

a) priamo riadi zamestnancov obce zaradených do jednotlivých referátov,

b) koordinuje, kontroluje a hodnotí činnosť jednotlivých referátov, 

c) zodpovedá za zostavenie návrhu rozpočtu obce, sleduje jeho čerpanie a plnenie, d) zúčastňuje sa na zasadnutiach OZ s hlasom poradným, 

e) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie OZ za OÚ, f) spolu so starostom obce podpisuje zápisnice zo zasadnutí OZ, g) kontroluje hospodárne využitie majetku a využívanie pridelených finančných prostriedkov, 

h) zabezpečuje: 

 • spoluprácu s orgánmi verejnej správy, so zriadenými a založenými organizáciami, 
 • koordináciu pracovných činností jednotlivých referátov OÚ, 
 • materiálno-technické vybavenie OÚ a jeho súčastí a zariadení, 
 • ochranu majetku obce a hospodárenie s ním, 
 • dodržiavanie platných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení a dokumentov obce, 

i) poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťažností a petícií, 

j) je oprávnený konať vo veciach obchodných, administratívno-právnych, ktoré sa týkajú úradu, pokiaľ nie sú štatútom obce alebo týmto organizačným poriadkom zverené starostovi obce prípadne iným zamestnancom obce, 

k) podáva návrhy na: 

 • priznanie a úpravu platových náležitostí zamestnancov obce jednotlivých referátov, 
 • zmenu organizačného usporiadania obecného úradu, 

l) vykonáva: 

 • spracúvanie materiálov a stanovísk zásadného významu v riadenej oblasti, 
 • kontrolnú činnosť v kompetencii riadených referátov, 
 • dodržiavanie podmienok na ochranu utajovaných skutočností obecného úradu, 
 • nariadenia, platné uznesenia OZ a rozhodnutia obce, 
 • odborné konzultácie súvisiace s odbornými činnosťami riadených referátov, 
 • personálne činnosti voči zamestnancom riadených referátov, najmä: 
 • - rozhoduje o tuzemských pracovných cestách, 
 • - hodnotenie pracovného výkonu, 
 • - predkladá návrh na organizačné, pracovno-právne zaradenie, 
 • - predkladá návrh na systemizáciu pracovných miest, 
 • - predkladá návrh platového zaradenia, 
 • - predkladá návrh na priznanie odmeny, 
 • - zostavuje opisy pracovných činností, 
 • - dbá o skvalitňovanie kvalifikačnej štruktúry priamo riadených zamestnancov, 

m) mesačne predkladá evidenciu dochádzky zamestnancov OÚ referátu ekonomických činností, financovania, účtovníctva, rozpočtu, miezd a personalistiky. 

n) podľa potreby spracováva vnútroorganizačné dokumenty na zabezpečenie úloh OÚ, 

V čase neprítomnosti starostu obce a zástupcu starostu je prednosta oprávnený vykonávať aj pracovné činnosti štatutárneho orgánu na základe písomného poverenia starostom obce alebo zástupcom starostu. 

Prednosta plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží starosta obce a ktoré sú primerané jeho pracovnému zaradeniu a sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Dokumenty k stiahnutiu