Referát správy majetku a cintorínov, kultúry, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja (Majetok, cintorín)

Referát správy majetku a cintorínov, kultúry, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja patrí do riadiacej pôsobnosti prednostu OÚ a plní najmä tieto úlohy: 

Na referáte správy majetku 

 • zabezpečuje účelné a efektívne využívanie majetku obce v súlade so schváleným rozpočtom obce a obehom účtovných dokladov a v súlade so schválenými uzneseniami OZ,
 • vykonáva správu hnuteľného a nehnuteľného majetku obce,
 • zabezpečuje obstaranie zariadení a vybavenia obce a činnosť skladu,
 • zabezpečuje vedenie dokumentácií vrátane zmlúv a revízií súvisiacich so správou a evidenciou nehnuteľného a hnuteľného majetku obce,
 • sleduje peňažné plnenie vyplývajúce z uzatvorených zmlúv,
 • predkladá podklady na vymáhanie pohľadávok a nedoplatkov,
 • prihlasuje a odhlasuje energie u ich správcov,
 • zabezpečuje poistenie majetku obce a likvidáciu poistných udalostí,
 • zabezpečuje pravidelné periodické revízie v zmysle platných technických noriem
 • elektroinštalácií, bleskozvodov, plynových rozvodov, požiarnych rozvodov, tlakových nádob a ostatných vyhradených technických zariadení,
 • vykonáva a zabezpečuje realizáciu opatrení vyplývajúcich z revízií,
 • zabezpečuje predpis platieb vyplývajúcich z nájomných zmlúv,
 • upravuje zálohové platby na základe vývoja cien médií prostredníctvom dodatkov k nájomným zmluvám, realizuje opravy, vykonáva dohľad nad realizovanými prácami,
 • vyúčtováva platby spojené s nájmom,
 • sleduje záväzky a pohľadávky z nájomných zmlúv a faktúr,
 • vypracováva výzvy na úhradu pohľadávok od nájomcov,
 • pripravuje podklady pre právnika na vymáhanie pohľadávok cestou exekútora a súdu.
 • v rámci prevodov majetku obce (kúpa, predaj, zámena a pod.)
 • zabezpečuje a vykonáva obhliadky na základe žiadostí o prevod majetku,
 • zabezpečuje predpis platieb vyplývajúcich zo zmlúv o prevode majetku
 • sleduje záväzky a pohľadávky zo zmlúv o prevode majetku
 • pripravuje podklady pre právnika na vymáhanie pohľadávok cestou exekútora a súdu
 • zabezpečuje všetky činnosti týkajúce sa vlastníka nehnuteľností vyplývajúce z platných všeobecne záväzných právnych prepisov, - zabezpečuje vyúčtovanie spotreby pohonných látok,
 • spolupracuje s referátom ekonomických činností, financovania, účtovníctva, rozpočtu, miezd a personalistiky na vypracovaní odpisových plánov majetku obce,
 • prevádzkuje sklad materiálu,
 • zúčastňuje sa riadnej i mimoriadnej inventarizácie majetku obce.

Na referáte evidencie hmotného a nehmotného majetku 

 • zabezpečuje a vedie centrálnu evidenciu majetku obce vrátane operatívno-technickej evidencie,
 • sleduje pohyb nehnuteľného a hnuteľného majetku (nadobúdanie, úbytok) na základe obstarávacích dokladov a dohliada na správnosť vedenia evidencií majetku obce,
 • zabezpečuje obstaranie vybavenia obecného úradu, kancelárskych potrieb, čistiacich potrieb, ochranných pracovných pomôcok, drobného pomocného vybavenia a činnosť skladu,
 • zabezpečuje vedenie dokumentácií vrátane zmlúv súvisiacich s evidenciou nehnuteľného a hnuteľného majetku obce,
 • vedie evidenciu dokumentácie súvisiacej so správou majetku,
 • vedie evidenciu osobných pracovných pomôcok a pracovných prostriedkov na osobných kartách zamestnancov,
 • vykonáva odpisovanie majetku v zmysle odpisového plánu a pripravuje podklady na zaúčtovanie odpisov,
 • zabezpečuje zaraďovanie majetku a jeho odovzdávanie do správy,
 • zabezpečuje a vykonáva ocenenie nadobudnutého hmotného a nehmotného majetku,
 • zabezpečuje spolu s referátom prevádzky poistenie majetku obce a likvidáciu poistných udalostí,
 • zabezpečuje vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov a vyhodnocuje výsledky inventarizácie,
 • navrhuje likvidácie majetku,
 • spolupracuje v procese verejného obstarávania a na jeho vykonaní (zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a vykonanie prác).

Na referáte správy pohrebiska 

 • vykonáva správu a údržbu pohrebiska,
 • zabezpečuje prevádzku domu smútku,
 • vedie evidenciu hrobových miest a evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebísk,
 • prevádzkuje pohrebiská v súlade so schválenými prevádzkovými poriadkami pohrebísk, VZN obce a platnými právnymi predpismi,
 • vykonáva korešpondenciu s nájomcami hrobových miest, upozorňuje ich na uplynutie lehoty nájmu hrobového miesta, upozorňuje ich na nedostatky v starostlivosti o hrobové miesto,
 • uverejňuje výzvy nájomcom a ostatné upozornenia na mieste obvyklom na pohrebisku,
 • vydáva súhlas správcu cintorína na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku v súvislosti s hrobovým miestom alebo na úpravu už jestvujúcej stavby a priľahlého okolia,
 • vydáva súhlas správcu cintorína na výsadbu stromov a krov na prenajatom hrobovom mieste a na pohrebisku,
 • zabezpečuje sprístupňovanie pohrebísk pre verejnosť,
 • zabezpečuje informovanosť verejnosti v danej oblasti.

Na referáte kultúry, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja - zabezpečuje prípravu a vypracovanie koncepčných materiálov v oblasti kultúry,

 • spolupracuje na plánovaní kultúrnych udalostí obce,
 • zabezpečuje prípravu kalendára podujatí obce na príslušný rok a mesiac a informuje o aktuálnych podujatiach v obci,
 • koordinuje a vedie agendu oceňovania osobností obce,
 • v spolupráci s referátom matriky a ZPOZ organizačne zabezpečuje slávnostné uvítania a obrady,
 • zabezpečuje organizovanie osláv a výročí obce,
 • zabezpečuje činnosť obecnej knižnice, spravuje a organizuje systém odbornej evidencie knižničného fondu vrátane jeho revízie,
 • spolupracuje s celonárodnými kultúrnymi inštitúciami, miestnymi kultúrnymi organizáciami, ako aj s ďalšími kultúrnymi organizáciami so sídlom na území obce,
 • zabezpečuje monitorovanie potrieb v oblasti verejných nekomerčných kultúrnych aktivít,
 • spolupracuje na tvorbe a realizácii projektov v oblasti kultúry,
 • zodpovedá za koordináciu práce s existujúcimi kultúrnymi subjektmi a verejnými inštitúciami v obci,
 • vedie evidenciu kultúrnych organizácií v obci,
 • vedie evidenciu oznamovacej povinnosti v zmysle platných zákonov,
 • zabezpečuje plnenie prijatých uznesení a ich vyhodnotenie za referát kultúry v spolupráci s príslušnou komisiou OZ,
 • koordinuje organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych akcií, programových a produkčných činností v kultúrnych zariadeniach na území obce,
 • koordinuje verejnoprospešné aktivity obce, zabezpečuje kontakt obce s organizáciami tretieho sektora.

Plní aj ďalšie úlohy, najmä

 • spolupracuje s audítorom pri vykonávaní audítorských služieb a s kontrolnými orgánmi pri výkone kontrolných akcií,
 • zodpovedá za dodržiavanie finančnej a rozpočtovej disciplíny.
 • zabezpečuje vyhlasovanie oznamov v miestnom rozhlase.

 

Dokumenty k stiahnutiu