Aktuality - Elektronická úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru  predaťt nehnuteľný majetok priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu v súlade ust. § 9a ods.1 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

Zverejnenie zámeru predaťt nehnuteľný majetok priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu v súlade ust. § 9a ods.1 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

Zverejnenie zámeru predaťt nehnuteľný majetok priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu v súlade ust. § 9a ods.1 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

Verejná vyhláška rozhodnutie o umiestení stavby

Verejná vyhláška rozhodnutie o umiestení stavby

„Oddychová zóna Magnólia“, situovaná na parcelách KN C č. 1059/1 (KN E č. 1-50633/3, KN E č. 1-50634/1), k. ú. Radvaň

Zverejnenie informácie

Zverejnenie informácie

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní o zmene navrhovanej činnosti „Zvýšenie výrobnej kapacity antibiotika Polymyxín B síran“ , ktorá sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zverejnenie zámeru v zmysle ust. § 9a ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení previesť majetok Obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru v zmysle ust. § 9a ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení previesť majetok Obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru v zmysle ust. § 9a ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení previesť majetok Obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti pre: Ivan Adamovič

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústenho pojednávania s miestnou obhliadkou

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústenho pojednávania s miestnou obhliadkou

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústenho pojednávania s miestnou obhliadkou

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Pavel Čupka nar. 1968

Verejná vyhláška rozhodnutie o užívaní stavby

Verejná vyhláška rozhodnutie o užívaní stavby

„9473 – Slovenská Ľupča – Stred – zahustenie TS Námestie SNP“

Verná vyhláška-oznámenie o začatí územného konania

Verná vyhláška-oznámenie o začatí územného konania

„Oddychová zóna Magnólia“

Oznámenieo začatí vyvlastňovacieho konania

Oznámenieo začatí vyvlastňovacieho konania

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania „R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča“