Aktuality - Elektronická úradná tabuľa

Zverejnenie informácie

Zverejnenie informácie

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre zmenu navrhovanej činnosti „Obnova, rekonštrukcia a modernizácia infraštruktúry V.etapa“, ktorej navrhovateľom je Evonik Fermas s r.o. 976 13 Slovenská Ľupča

návrh Rozpočtu obce Slovenská Ľupča

návrh Rozpočtu obce Slovenská Ľupča

Návrh Rozpočtu obce na roky 2024-2026 vrátane Registra investícií

VZN – návrh

VZN – návrh

návrh VZN č. 4/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN – návrh

VZN – návrh

návrh VZN č. 5/2023 o verejnom poriadku a o pravidlách na udržiavanie čistoty a ochranu verejnej zelene na území obce Slovenská Ľupča.

VZN – návrh

VZN – návrh

návrh VZN č. 6/2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia ovzdušia na území obce Slovenská Ľupča

Plán Hlavnej kontrolórky obce – návrh

Plán Hlavnej kontrolórky obce – návrh

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2024 – návrh

Oznámenie kolaudačného konania

Oznámenie kolaudačného konania

„Modernizácia bytového domu T-02B Mierová 1-5, Slovenská Ľupča“, navrhnutú v bytovom dome súp.č. 385 na parc.č. KN-C 223 v k.ú. Slovenská Ľupča

Zverejnenie informácie

Zverejnenie informácie

Rozšírenie plochy na triedenie a dočasné zhromažďovanie odpadov – oznámenie o zmnene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania – navrhovateľ Elektro recycling, s r.o. Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča

VZN – návrh

VZN – návrh

VZN č. 3/2023 ktorým sa podľa Zmien a doplnkov č. 7 UPN obce Slovenská Ľupča mení a dopĺňa VZN obce Slovenská Ľupča č. 71/2012, ktorým boli vyhlásené záväzné časti UPN obce Slovenská Ľupča.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 14.12.2023 na uliciach: Dolná, Ľupčianska, Námestie SNP. Peniažky, Pod zámkom, Podkonická, Športová, Za Ďaňacou, Slovenská Ľupča podľa odberných miest.