Referát miestnych daní, poplatkov a ekonomiky (Dane a poplatky)

Referát miestnych daní, poplatkov a ekonomiky patrí do riadiacej pôsobnosti prednostu OÚ a plní najmä tieto úlohy: 

Na referáte daní a poplatkov 

 • vykonáva registráciu, vyhľadáva daňové subjekty, vyrubuje miestne dane a poplatky a vystavuje rozhodnutia na miestne dane a poplatky,
 • zabezpečuje správu miestnych daní a poplatkov vrátane výberu daní a poplatkov,
 • rozhoduje o žiadostiach, námietkach, odvolaniach a iných opravných prostriedkoch daňových subjektov a zodpovedá za ich vybavenie v zákonnej lehote,
 • vypracováva rozhodnutia na poskytovanie úľav na miestnych daniach a poplatkoch,
 • vedie evidenciu daňovníkov a poplatníkov, miestnych daní a poplatkov,
 • kontroluje včasnosť plnenia daňovej povinnosti, zasiela predvolania a výzvy na zaplatenie dane, pripravuje podklady na daňové exekučné konanie,
 • postupuje pohľadávky na miestnych daniach a poplatkoch na vymáhanie,
 • vyrubuje penále k miestnym daniam a poplatkom,
 • pripravuje návrh všeobecne záväzného nariadenia obce v zverenej oblasti činností,
 • poskytuje poradenstvo pre občanov v oblasti miestnych daní a poplatkov,
 • poskytuje súčinnosť tretích osôb pre orgány štátnej správy (exekútorské úrady, daňové úrady, okresné súdy, policajný zbor a iné štátne orgány a správcovia dane),
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • vypracováva zmluvy a faktúry v zverenej oblasti činností,
 • zabezpečuje kopírovanie dokladov občanom,
 • zabezpečuje evidenciu prenájmu obecnej chaty Lopušiny a výber poplatku za jej prenájom,
 • zabezpečuje dodržiavanie prevádzkového poriadku chaty Lopušiny,
 • zabezpečuje vyhlasovanie oznamov v miestnom rozhlase.

Na referáte ekonomiky 

 • sleduje platby od fyzických a právnických osôb a vedie evidenciu preplatkov a nedoplatkov,
 • vykonáva vysporiadanie preplatkov a nedoplatkov, rozúčtovanie a priraďovanie platieb,
 • vykonáva mesačné odsúhlasovanie platieb s účtovníctvom za všetky miestne dane a poplatky,
 • vyhotovuje a mesačne spracováva prehľad daňových nedoplatkov,
 • vedie centrálnu evidenciu daňových nedoplatkov.

Dokumenty k stiahnutiu

NázovTypDatumInfo
Oznámenie k miestnej dani za ubytovanie [PDF]Tlačivo21.04.2023 (x) 1.31MB
Hlásenie k miestnej dani za ubytovanie [PDF]Tlačivo21.04.2023 (x) 1.37MB
Daň z ubytovania (v zmysle VZN 4/2020) [PDF]Tlačivo12.08.2022 (x) 0.76MB
Daň z ubytovania [PDF]Tlačivo17.09.2020 (x) 0.77MB