Obecné Zastupiteľstvo a Komisie zriadené obecným zastupiteľstvom

Obec je zriadená na základe Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Poslanci obecného zastupiteľstva (OZ)

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto:
a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,
b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,
d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,
e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,
f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,
g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,
h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov,
i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov,
j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.

Zverejňovanie – OZ a komisie
Komisie zriadené obecným zastupiteľstvom

Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie, obecný mládežnícky parlament, radu seniorov a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
KtoKontakt
Martina Balková
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, Predseda komisie
poslanec.martina.balkova@slovenskalupca.sk
Mgr. Vladimír Homola
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, Člen komisie
poslanec.vladimir.homola@slovenskalupca.sk
Erika Lamperová
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, Člen komisie
poslanec.erika.lamperova@slovenskalupca.sk
doc.Ing. Miroslava Vinczeová PhD.
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, Člen komisie
poslanec.miroslava.vinczeova@slovenskalupca.sk
Mgr. Daniel Baláž
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, Člen komisie
poslanec.daniel.balaz@slovenskalupca.sk

Komisia životného prostredia a verejného poriadku
KtoKontakt
Mgr. Daniel Baláž
Komisia životného prostredia a verejného poriadku, Predseda komisie
poslanec.daniel.balaz@slovenskalupca.sk
Miroslava Oravcová
Komisia životného prostredia a verejného poriadku, Zapisovateľ komisie
048/472 32 28 0903537476 miroslava.oravcova@slovenskalupca.sk
Mgr. Martin Maloveský
Komisia životného prostredia a verejného poriadku, Člen komisie
Mgr. art. Matúš Jančura
Komisia životného prostredia a verejného poriadku, Člen komisie
Jozef Bartko Vyšný
Komisia životného prostredia a verejného poriadku, Člen komisie
Mgr. Miroslav Hamada
Komisia životného prostredia a verejného poriadku, Člen komisie
RNDr. Vladimír Malý
Komisia životného prostredia a verejného poriadku, Člen komisie
Martin Seredy
Komisia životného prostredia a verejného poriadku, Člen komisie
Tibor Majer
Komisia životného prostredia a verejného poriadku, Člen komisie

Komisia školstva a športu
KtoKontakt
Mgr. Michal Hlaváč
Komisia školstva a športu, Predseda komisie
poslanec.michal.hlavac@slovenskalupca.sk
Lívia Gondová
Komisia školstva a športu, Zapisovateľ komisie
048/472 32 10 0904454225 livia.gondova@slovenskalupca.sk
Mgr. René Kováčik
Komisia školstva a športu, Člen komisie
Mgr. Ivo Petrík
Komisia školstva a športu, Člen komisie
Mgr. Anna Sojáková
Komisia školstva a športu, Člen komisie
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.
Komisia školstva a športu, Člen komisie
poslanec.sykorova.katarina@slovenskalupca.sk
Ľuboš Bakaljar
Komisia školstva a športu, Člen komisie

Finančná komisia
KtoKontakt
Mgr. art. Radoslav Solárik
Finančná komisia, Predseda komisie
poslanec.radoslav.solarik@slovenskalupca.sk
Ing. Katarína Dzúriková
Finančná komisia, Zapisovateľ komisie
048/472 32 26 katarina.dzurikova@slovenskalupca.sk
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.
Finančná komisia, Člen komisie
poslanec.sykorova.katarina@slovenskalupca.sk
Mgr. Michal Hlaváč
Finančná komisia, Člen komisie
poslanec.michal.hlavac@slovenskalupca.sk
Mgr. Daniel Baláž
Finančná komisia, Člen komisie
poslanec.daniel.balaz@slovenskalupca.sk
Erika Lamperová
Finančná komisia, Člen komisie
poslanec.erika.lamperova@slovenskalupca.sk
doc.Ing. Miroslava Vinczeová PhD.
Finančná komisia, Člen komisie
poslanec.miroslava.vinczeova@slovenskalupca.sk
Mgr. Vladimír Homola
Finančná komisia, Člen komisie
poslanec.vladimir.homola@slovenskalupca.sk
Martina Balková
Finančná komisia, Člen komisie
poslanec.martina.balkova@slovenskalupca.sk
Ing. Peter Lakomčík
Finančná komisia, Člen komisie
poslanec.peter.lakomcik@slovenskalupca.sk

Komisia sociálnej starostlivosti a zdravia
KtoKontakt
Ing. Katarína Sýkorová, PhD.
Komisia sociálnej starostlivosti a zdravia, Predseda komisie
poslanec.sykorova.katarina@slovenskalupca.sk
Mgr. Katarína Potančoková
Komisia sociálnej starostlivosti a zdravia, Zapisovateľ komisie
048/472 32 23 0902611402 katarina.potancokova@slovenskalupca.sk
Mgr. Zuzana Fillová
Komisia sociálnej starostlivosti a zdravia, Člen komisie
Terézia Chabadová
Komisia sociálnej starostlivosti a zdravia, Člen komisie
Elena Pašková
Komisia sociálnej starostlivosti a zdravia, Člen komisie
Viera Vaníková
Komisia sociálnej starostlivosti a zdravia, Člen komisie

Komisia výstavby a územného rozvoja
KtoKontakt
Ing. Peter Lakomčík
Komisia výstavby a územného rozvoja, Predseda komisie
poslanec.peter.lakomcik@slovenskalupca.sk
Ing. Vladimír Klučiar
Komisia výstavby a územného rozvoja, Zapisovateľ komisie
048/472 32 27 vladimir.kluciar@slovenskalupca.sk
Mgr. art. Radoslav Solárik
Komisia výstavby a územného rozvoja, Člen komisie
Ing. arch.Emil Krížo
Komisia výstavby a územného rozvoja, Člen komisie
Matej Gonda
Komisia výstavby a územného rozvoja, Člen komisie
Mgr. Ľudovít Holko
Komisia výstavby a územného rozvoja, Člen komisie
Ak. arch. Vladimír Jánoš
Komisia výstavby a územného rozvoja, Člen komisie
Roman Diško
Komisia výstavby a územného rozvoja, Člen komisie

Komisia kultúry
KtoKontakt
doc.Ing. Miroslava Vinczeová PhD.
Komisia kultúry, Predseda komisie
poslanec.miroslava.vinczeova@slovenskalupca.sk
Bc. Jana Hričovská
Komisia kultúry, Zapisovateľ komisie
048/472 32 16 0903507623 jana.hricovska@slovenskalupca.sk
Ing. Viktória Hlaváčová
Komisia kultúry, Člen komisie
Ing. Dana Lacková
Komisia kultúry, Člen komisie
Jana Bátoryová
Komisia kultúry, Člen komisie
Ing. Otília Soláriková
Komisia kultúry, Člen komisie
Lenka Tončíková
Komisia kultúry, Člen komisie
Jozef Polievka
Komisia kultúry, Člen komisie
Tibor Majer
Komisia kultúry, Člen komisie
Mgr. Daniel Baláž
Komisia kultúry, Člen komisie
Jaromír Dubšík
Komisia kultúry, Člen komisie
Martina Balková
Komisia kultúry, Člen komisie
poslanec.martina.balkova@slovenskalupca.sk
Erika Lamperová
Komisia kultúry, Člen komisie
poslanec.erika.lamperova@slovenskalupca.sk

Komisia podnikania a cestovného ruchu
KtoKontakt
Mgr. Vladimír Homola
Komisia podnikania a cestovného ruchu, Predseda komisie
poslanec.vladimir.homola@slovenskalupca.sk
Zuzana Bačová
Komisia podnikania a cestovného ruchu, Zapisovateľ komisie
048/472 32 33 zuzana.bacova@slovenskalupca.sk
Ing. Petra Stanková
Komisia podnikania a cestovného ruchu, Člen komisie
Mgr. Andrea Kazárová
Komisia podnikania a cestovného ruchu, Člen komisie
Erika Lamperová
Komisia podnikania a cestovného ruchu, Člen komisie
poslanec.erika.lamperova@slovenskalupca.sk
Mgr. Miroslav Mader
Komisia podnikania a cestovného ruchu, Člen komisie
Michal Tomášik
Komisia podnikania a cestovného ruchu, Člen komisie
Michal Moravčík
Komisia podnikania a cestovného ruchu, Člen komisie
Peter Moravčík
Komisia podnikania a cestovného ruchu, Člen komisie
Mgr. art Juraj Valica ArtD.
Komisia podnikania a cestovného ruchu, Člen komisie