Sekretariát, podateľňa, registratúra, zverejňovanie a archívSekretariát patrí do priamej riadiacej pôsobnosti starostu obce a do pôsobnosti prednostu OÚ a plní najmä tieto úlohy: 

zodpovedá za registratúru úradu: 

 • vedie spisovú agendu celého úradu v elektronickej podobe,
 • prijíma a eviduje došlú poštu do centrálneho registratúrneho denníka,
 • rozdeľuje došlú poštu pre jednotlivé referáty OÚ,
 • prijíma na odoslanie poštu od jednotlivých referátov OÚ a zabezpečuje jej expedíciu,
 • zabezpečuje styk s poštou,
 • vypracováva a aktualizuje registratúrny plán a registratúrny poriadok,
 • zabezpečuje archiváciu písomností a vykonáva starostlivosť o archívne dokumenty,
 • obstaráva, eviduje, archivuje a likviduje pečiatky používané obcou,
 • metodicky usmerňuje zamestnancov OÚ v rámci správy registratúry,
 • zodpovedá za všetky odborné činnosti súvisiace so správou registratúry OÚ, vrátane činnosti registratúrneho strediska a prípravy vyraďovacieho konania,
 • riadi registratúrne stredisko a zodpovedá za jeho činnosť,
 • pripravuje návrhy na vyradenie písomností podľa znaku a doby uloženia z registratúrneho strediska,
 • vyhotovuje ročný zoznam spisov a menný register,
 • zabezpečuje vypožičiavanie spisov z registratúrneho strediska,
 • vyzýva zamestnancov k odovzdaniu vybavených a uzatvorených spisov do registratúrneho strediska,
 • zabezpečuje vyraďovanie registratúrnych záznamov, vyhotovuje zoznam spisov určených na vyradenie, ako aj návrh na vyradenie spisov,

zabezpečuje obsluhu telefónnej ústredne, 

prijíma podania, sťažnosti a petície a vedie ich osobitnú evidenciu,

vedie centrálnu evidenciu žiadostí a dokumentácie o sprístupnenie informácií, 

poskytuje formuláre klientom, informácie o ich vyplnení, preberá ich a po formálnej stránke kontroluje správnosť a úplnosť ich vyplnenia, 

preberá žiadosti o vyhlásenie oznamov v obecnom rozhlase, 

zodpovedá za: 

 • organizáciu a prípravu všetkých porád a rokovaní starostu obce a prednostu OÚ, prípravu a spracovanie podkladov na rokovania a vyhotovuje z nich zápisy,
 • sledovanie termínov plnenia úloh uložených starostom obce a prednostom OÚ a sumarizovanie týchto úloh,
 • zostavenie denného programu starostu obce, harmonogramu rokovaní a návštev,

spracúva a sumarizuje odborné podklady z jednotlivých referátov OÚ, 

zabezpečuje prípravu a organizačné zabezpečenie zasadnutí obecného zastupiteľstva, 

vypracúva uznesenia z rokovaní obecného zastupiteľstva vrátane zápisníc, 

vedie evidenciu objednávok a zabezpečuje ich elektronizáciu a zverejňovanie, 

vedie evidenciu originálov všetkých uzatvorených zmlúv a zabezpečuje ich elektronizáciu a zverejňovanie, 

zabezpečuje a zodpovedá za povinné zverejňovanie údajov, 

prijíma úhrady správnych, miestnych poplatkov a daní a iných úhrad, 

zabezpečuje starostlivosť o vývesné skrinky obecného úradu, 

zabezpečuje nákupy v rámci rozpočtu v časti reprezentačné, 

zabezpečuje vyhlasovanie oznamov v miestnom rozhlase.
NázovTypDatumInfo
Príloha k Uzneseniu 66_2022 zo dňa 19.9.2022 [PDF]Dokument27.09.2022 (x) 0.36MB
Príloha k Uzneseniu 67_2022 zo dňa 19.9.2022 [PDF]Dokument27.09.2022 (x) 0.96MB