Aktuality - Elektronická úradná tabuľa

Zverejnenie informácie

Zverejnenie informácie

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie miestnej obhliadky v k.ú.Slovenská Ľupča.

Zverejnenie informácie

Zverejnenie informácie

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie miestnej obhliadky v k.ú.Banská Bystrica

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti : Miroslav Krajči

Oznámenie o výrube v Meste Banská bystrica

Oznámenie o výrube v Meste Banská bystrica

Mesto Banská Bystrica – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o výrube v Meste Banská bystrica

Oznámenie o výrube v Meste Banská bystrica

Mesto Banská Bystrica – žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti : Zlatica Berkyová nar. 1988

zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu

zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu

Zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

VZN – návrh

VZN – návrh

návrh VZN obce Slovenská Ľupča 1/2024 ktorým sa ruší VZN č. 4/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka a dieťa školy alebo školského zariadenia.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 24.1.2024 v časti Príboj podľa odberných miest.

Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľnosti

Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľnosti