Územné rozhodnutie - Slovenská Ľupča

Územné rozhodnutie

15.05.2024

„Revitalizácia areálu bývalého SOU, Slovenská Ľupča“, na parcelách KN-C č. 1997, 1998/3, 1998/13, 1998/14, 1998/17, 1998/22, 1998/23, 1998/24, 1999, 2000/1, 2000/2, 2000/3, 2001/3 v k.ú. Slovenská Ľupča

2de53f7e5cd218332ed1b516c3896bad

Dokumenty na stiahnutie