Aktuality - Elektronická úradná tabuľa

Rozhodnutie

Rozhodnutie

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní k zmene navrhovanej činnosti “ Výroba proteínov pre technické použitie“

Správa z kontroly

Správa z kontroly

Správa z kontroly prevodov vlastníctva nehnuteľného majetku obce za rok 2023

Vyhlásenie výberového konania

Vyhlásenie výberového konania

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Priechod č. 179.

Zverejnenie zámeru o výpožičke majetku obce

Zverejnenie zámeru o výpožičke majetku obce

Zverejnenie zámeru o výpožičke majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, budova súpisné číslo 431..

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne 6.4.2024 v časti Príboj podľa odberných miest

Rozhodnutie  Stavebné povolenie

Rozhodnutie Stavebné povolenie

Stavebné povolenie na vodnú stavbu SO 05 Dažďová kanalizácia a ORL pre “ Bytový dom Májová “ pre Bytový dom Májová

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti : Matej Bartoš nar. 1986

Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu

Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu

Upovedomenie účastníkov konania o podaní rozkladu proti rozhodnutiu č.03656/2024/SCDPK/03861 “ Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča I. etapa““

Zrušenie verejnej obchodnej súťaže

Zrušenie verejnej obchodnej súťaže

Zrušenie verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku.

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

upovedomenie o Verejnej vyhláške: Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením a súvisiace povolenie na osobitné užívanie vôd, stavebník TOP – MONT, Záhradná 150 , Bacúch.