Aktuality - Elektronická úradná tabuľa

Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení stavby

Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení stavby

„Banská Bystrica – Tatranská ul. 52-64 – Parkoviská“ SO 03

Verná vyhláška-Upovedomenie o oprave

Verná vyhláška-Upovedomenie o oprave

Územné rozhodnutie – Magnólia Banská Bystrica

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

Dohoda o urovnaní

Dohoda o urovnaní

Dohoda o urovnaní

Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

Zníženie energetickej náročnosti objektu ZŠ a MŠ Priechod

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústenho pojednávania s miestnou obhliadkou

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústenho pojednávania s miestnou obhliadkou

známenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústenho pojednávania s miestnou obhliadkou

Prerokovanie návrhu Územnoplanovacej dokumentácie

Prerokovanie návrhu Územnoplanovacej dokumentácie

Prerokovanie návrhu Územnoplánovacej dokumentácie obce Slovenská Ľupča Zmeny a doplnky č. 7

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu: Ladislav Mako

Zverejnenie zámeru  predaťt nehnuteľný majetok priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu v súlade ust. § 9a ods.1 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

Zverejnenie zámeru predaťt nehnuteľný majetok priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu v súlade ust. § 9a ods.1 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

Zverejnenie zámeru predaťt nehnuteľný majetok priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu v súlade ust. § 9a ods.1 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení