Aktuality - Elektronická úradná tabuľa

VZN – návrh

VZN – návrh

Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenská Ľupča č. 2/2024 o poskytovaní, zabezpečovaní sociálnych služieb

Verejná Vyhláška

Verejná Vyhláška

Verejná vyhláška “ Vedenie 2 x400 kVˇHorná Ždaňa – lokalita Oslany ako 2. stavba“

Zverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru

Zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa Dolné Záhumnia na realizáciu stavieb SO 02 Dažďová kanalizácia, SO 03 Splašková kanalizácia, SO 04 Vodovod .

Záverečný účet

Záverečný účet

Záverečný účet obce Slovenská Ľupča za rok 2023 – návrh

Rozhodnutie

Rozhodnutie

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením a súvisiace povolenie na osobitné užívanie vôd Ev. č. 17/2024 pre stavebníka TOP – MONT SK s.r.o., Záhradná 150, Bacúch

Rozhodnutie

Rozhodnutie

Rozhodnutie ministra č. 37/2024

Oznámenie územného konania

Oznámenie územného konania

„Revitalizácia areálu bývalého SOU, Slovenská Ľupča“, na parcelách KN-C č. 1997, 1998/3, 1998/13, 1998/14, 1998/17, 1998/22, 1998/23, 1998/24, 1999, 2000/1, 2000/2, 2000/3, 2001/3 v k.ú. Slovenská Ľupča

Informácia pre verejnosť

Informácia pre verejnosť

Oznámenie adresy na ktorú možno predkladať stanoviská verejnosti k dokumentu “ Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Slovenská Ľupča“

Územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie

„Organizované parkovanie pri polyfunkčnom dome“, ktoré je navrhnuté na parcelách KN C č. 230/1, KN C č. 230/2, KN C č. 231/4, k.ú. Slovenská Ľupča

Rozhodnutie

Rozhodnutie

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní k zmene navrhovanej činnosti “ Výroba proteínov pre technické použitie“