Aktuality - Elektronická úradná tabuľa

Záverečný účet obce Slovenská Ľupča za rok 2022

Záverečný účet obce Slovenská Ľupča za rok 2022

Záverečný účet obce Slovenská Ľupča za rok 2022 s prílohami

Zverejnenie zámeru v zmysle ust. § 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prenechať majetok Obce Slovenská Ľupča do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru v zmysle ust. § 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prenechať majetok Obce Slovenská Ľupča do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru v zmysle ust. § 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení prenechať majetok Obce Slovenská Ľupča do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa vopred určenému záujemcovi

Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení stavby

Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení stavby

„Spojenie bytov č. 3 na 1. posch. a bytu č. 6 na 2. posch.“ v bytovom dome na Hronskej ulici súp. č. 578 vchod č. 8

Verejná vyhláška o uložení písomnosti

Verejná vyhláška o uložení písomnosti

Verejná vyhláška o uložení písomnosti Henrich Havran nar.1990

Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

Parkovisko tatranská č. 24-32

Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

Parkovisko tatranská č. 34-38

Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

Parkovisko tatranská č. 40-50

Verejná vyhláška o uložení písomnosti

Verejná vyhláška o uložení písomnosti

Debnárová Jana Verejná vyhláška o uložení písomnosti

Oznámenie o zmene ceny vodného stočného

Oznámenie o zmene ceny vodného stočného

Oznámenie o zmene ceny vodného stočného – nahlásenie stavu vodomerov.

Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

Oddychová zóna Magnólia