Aktuality - Elektronická úradná tabuľa

Rozhodnutie o umiestnení stavby Evonik Fermas s.r.o

Rozhodnutie o umiestnení stavby Evonik Fermas s.r.o

Výroba biotenzidov – ramnolipidov

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

9473 Slovenská Ľupča Stred zahustenie TS Námestie SNP

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

KN-C parc.č.1278/1 v k.ú.Sásová Banská Bystrica

Zverejnenie v zmysle ust.§ 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí

Zverejnenie v zmysle ust.§ 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí

v platnom znení zámer prenechať majetok Obce do nájmu, vopred určenému záujemcovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

v k.ú.Slovenská Ľupča

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania  R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania  R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania  R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča

Návrh rozpočtu obce Slovenská Ľupča 2023-2025

Návrh rozpočtu obce Slovenská Ľupča 2023-2025

Návrh rozpočtu obce Slovenská Ľupča 2023-2025

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania „R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča