Aktuality - Elektronická úradná tabuľa

Plán kontrolnej činnosti HK

Plán kontrolnej činnosti HK

Plán kontrolnej činnosti HK obce Slovenská Ľupča na II. polrok 2020

Opatrenie úradu verejného zdravotníctva

Opatrenie úradu verejného zdravotníctva

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny juhovýchod

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny juhovýchod

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Slovenská Ľupča ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti,…

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 v Obci Slovenská Ľupča

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 v Obci Slovenská Ľupča

VYHLÁSENIE OPAKOVANEJ VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE SLOVENSKÁ ĽUPČA

VYHLÁSENIE OPAKOVANEJ VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE SLOVENSKÁ ĽUPČA

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľupča v súlade s uznesením č. 7/B/2020 zo dňa 4.2.2020 a v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje opakovanú voľbu hlavného kontrolóra obce Slovenská Ľupča, ktorá sa uskutoční dňa 19.5.2020 o 16.00 hod v zasadačke Obecného úradu Slovenská […]

Zverejnenie informácie – zámer navrhovanej činnosti

Zverejnenie informácie – zámer navrhovanej činnosti

Zverejnenie informácie o zámere navrhovanej činnosti „Výroba proteínov (bielkovín)“ ktorej navrhovateľom je Evonik Fermas s r.o. Slovenská Ľupča.

Regionálna veterinárna a potravinová správa BB

Regionálna veterinárna a potravinová správa BB

Súčinnosť pri registrácií neregistrovaných chovov hospodárskych zvierat