Voľby do Európskeho parlamentu 2024 / Elections to the European Parliament 2024 - Slovenská Ľupča

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 / Elections to the European Parliament 2024

13.02.2024
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu 8. júna 2024 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h
Informácie pre voliča: Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov v Slovenskej republike, Hlasovací preukaz, Spôsob hlasovania

Information for the voter
: Date and time of elections, Right to vote, Right to be elected, Registration of a citizen of other Member State of the European Union in the list of voters in the Slovak republic, Voter certificate, Voting procedure

Viac informácií nájdete na / more information https://www.minv.sk/?volby-ep

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre Voľby do Európskeho parlamentu 2024 na území obce Slovenská Ľupča

Okrsok č. 1
 
Volebná miestnosť:Základná škola – Sama Cambela, Školská 399/14 
ulice: Cintorínska, Czambelova, 1.mája, Mierová,  Námestie SNP, Peniažky, Podkonická, Švarca, občania s pobytom na obci  Slovenská Ľupča 
 
Okrsok č. 2
Volebná miestnosť : Základná škola – Sama Cambela, Školská  399/14
ulice: Dolná, Ľupčianska, Mlynská, Oslobodenia, Partizánska, Príboj, Školská, Športová, Za Ďaňacou, Za nožiarňou, Na Zábreži    
Okrsok č. 3     
Volebná miestnosť : Základná škola – Sama  Cambela, Školská 399/14 
ulice: Františka Mazúra, Hronská, Jabloňová, Juraja Majera, Krížna, Lesnícka, Lichardova, Lúčna, Murgašova, Orechová, Pod Zámkom,Pod Hôrkou,  Sadová, Tehelná, Záhradná, Železničná

7e8aa966d21bb73682bf7868bfebfcb3