Kúpna zmluva - Slovenská Ľupča

Kúpna zmluva

26.03.2024

prevod nehnuteľnosti LV č. 2408, k.ú. Slovenská Ľupča, ako parcela registra „C“ č. KN 2329/1 o výmere 1530 m2 – trvalý trávny porast

bc50d4c06ce5ee8a7c0c9ef78837002f

Dokumenty na stiahnutie