01.03.2024 - Verejná vyhláška (uradna tabula)
upovedomenie o Verejnej vyhláške: Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením a súvisiace povolenie na osobitné užívanie vôd, stavebník TOP - MONT, Záhradná 150 , Bacúch. (1) 552 Verejná vyhláška [PDF] (x - 11.16MB) (2) Podpis [XML] (x - 0.01MB)
01.03.2024 - Zrušenie verejnej obchodnej súťaže (uradna tabula)
Zrušenie verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku. (1) 417 zrušenie verejnej obchodnej súťaže [PDF] (x - 0.19MB) (2) Podpis [XML] (x - 0.01MB)
27.02.2024 - Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023 (uradna tabula)
zverejňuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2023 (1) Výkaz odpady rok 2023 [PDF] (x - 0.12MB) (2) Ohlásenie o vz.odpadu a nakl.s ním rok 2023 (1) [PDF] (x - 0.14MB) (3) ohl.o vzniku odpadu a nakl.s ním ZD 2023 [PDF] (x - 0.11MB) (4) agenda - hl.úroveň triedenia odpadu 2023 [PDF] (x - 0.24MB) (5) Komunalne a drobne stavebne odpady z obce [PDF] (x - 0.19MB)
21.02.2024 - Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (uradna tabula)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Ján Folwareczny (1) 513 [PDF] (x - 0.24MB) (2) Podpis [XML] (x - 0.01MB)
21.02.2024 - Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (uradna tabula)
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Ivan Gandžala (1) 512 [PDF] (x - 0.24MB) (2) Podpis [XML] (x - 0.01MB)
21.02.2024 - Verejná vyhláška (uradna tabula)
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Matej Bartoš (1) 511 verejná vyhláška o uložení písomnosti [PDF] (x - 0.12MB) (2) Podpis [XML] (x - 0.01MB)
14.02.2024 - Stavebné povolenie (uradna tabula)
„Fotovoltické zariadenie FVZ RD HRON 96, 64 kWp, 976 13 Slovenská Ľupča (1) úradný dokument [PDF] (x - 0.47MB)
13.02.2024 - Verejná vyhláška (uradna tabula)
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti : Michal Lakomčík nar. 1999 (1) 428 verejná vyhláška o uložení písomnosti [PDF] (x - 0.12MB) (2) Podpis [XML] (x - 0.01MB)
12.02.2024 - Informácia pre verejnosť (uradna tabula)
Informácia pre verejnosť " Územný plán obce Slovenská Ľupča Zmeny a doplnky č. 8 " (1) 418 informácia pre verejnosť [PDF] (x - 0.14MB) (2) Podpis [XML] (x - 0.01MB)
12.02.2024 - Upovedomenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení (uradna tabula)
„Bytový dom Májová stavebný objekt SO-02 Spevnené plochy a komunikácie“, situovaný na parcele KN C č. 214, 213/2 k.ú. Slovenská Ľupča (1) úradný dokument [PDF] (x - 0.27MB)
09.02.2024 - Oznámenie o verejnej obchodnej súťaži (uradna tabula)
Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Námestie SNP č. 8, Banská Bystrica vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku v k.ú. Slovenská Ľupča (1) 417 [PDF] (x - 0.46MB) (2) Podpis [XML] (x - 0.01MB)
09.02.2024 - Oznámenie územného konania (uradna tabula)
„Organizované parkovanie pri polyfunkčnom dome“, ktoré je navrhnuté na parcelách KN C č. 230/1, KN C č. 230/2, KN C č. 231/4, k.ú. Slovenská Ľupča (1) úradný dokument [PDF] (x - 0.21MB) (2) úradný dokument 2 [PDF] (x - 0.95MB) (3) úradný dokument 3 [PDF] (x - 0.52MB)
01.02.2024 - Územné rozhodnutie (uradna tabula)
„Nový chodník ul. Kostiviarska v meste Banská Bystrica“ (1) úradný dokument [PDF] (x - 1.34MB) (2) úradný dokument 2 [PDF] (x - 2.14MB)
30.01.2024 - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní (uradna tabula)
(1) Elektro Recycling - Rozhodnutie vydane v ZK_DH [PDF] (x - 1.14MB)
30.01.2024 - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (uradna tabula)
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Výroba proteínov pre technické použitie" - Evonik fermas s r.o. (1) Rozoslanie oznamenia o zmene navrhovanej cinnosti [PDF] (x - 0.77MB)
26.01.2024 - Stavebné povolenie (uradna tabula)
„Rekonštrukcia oplotenia OS Slovenská Ľupča“, v areáli spoločnosti stavebníka na pozemku parc. č. KN-C č. 2111/23 v k. ú. Slovenská Ľupča (1) úradný dokument [PDF] (x - 0.45MB)
25.01.2024 - Verejná vyhláška (uradna tabula)
Verejná vyhláška Rozhodnutie "Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča I. etapa " (1) 187 Rozhodnutie [PDF] (x - 7.75MB) (2) Podpis [XML] (x - 0.01MB)
25.01.2024 - Stavebné povolenie (uradna tabula)
„Bytový dom Májová stavebný objekt SO-02 Spevnené plochy a komunikácie“, situovaný na parcele KN C č. 214, 213/2 k.ú. Slovenská Ľupča (1) úradný dokument [PDF] (x - 0.92MB)
25.01.2024 - Verejná vyhláška (uradna tabula)
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti pre: Ivan Adamovič (1) 181 [PDF] (x - 0.26MB) (2) Podpis [XML] (x - 0.01MB)
25.01.2024 - Zverejnenie informácie (uradna tabula)
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie miestnej obhliadky v k.ú.Slovenská Ľupča (1) úradný dokument [PDF] (x - 0.1MB)
24.01.2024 - Zverejnenie informácie (uradna tabula)
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie miestnej obhliadky v k.ú.Slovenská Ľupča. (1) úradný dokument [PDF] (x - 0.1MB)
23.01.2024 - Zverejnenie informácie (uradna tabula)
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie miestnej obhliadky v k.ú.Banská Bystrica (1) úradný dokument [PDF] (x - 0.1MB) (2) úradný dokument 2 [PDF] (x - 1.65MB)
22.01.2024 - Verejná vyhláška (uradna tabula)
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti : Miroslav Krajči (1) 120 verejná vyhláška o uložení písomnosti [PDF] (x - 0.12MB) (2) Podpis [XML] (x - 0.01MB)
19.01.2024 - Oznámenie o výrube v Meste Banská bystrica (uradna tabula)
Mesto Banská Bystrica - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (1) úradný dokument [PDF] (x - 0.1MB)
15.01.2024 - zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu (uradna tabula)
Zverejnenie zámeru prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. (1) 9 zverejnenie zámeru [PDF] (x - 0.21MB) (2) 9 situácia [PDF] (x - 0.74MB) (3) Podpis [XML] (x - 0.01MB)
15.01.2024 - Verejná vyhláška (uradna tabula)
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti : Zlatica Berkyová nar. 1988 (1) 70 verejná vyhláška o uložení písomnosti [PDF] (x - 0.12MB) (2) Podpis [XML] (x - 0.01MB)
12.01.2024 - VZN - návrh (uradna tabula)
návrh VZN obce Slovenská Ľupča 1/2024 ktorým sa ruší VZN č. 4/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka a dieťa školy alebo školského zariadenia. (1) 61 VZN 1_2024 návrh [PDF] (x - 0.21MB) (2) Podpis [XML] (x - 0.01MB)
11.01.2024 - Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľnosti (uradna tabula)
(1) snímka Gábor_000095 [PDF] (x - 0.51MB) (2) zverejnenie zámeru - prevod pozemku Gábor [PDF] (x - 0.28MB)
11.01.2024 - Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny (uradna tabula)
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 24.1.2024 v časti Príboj podľa odberných miest. (1) 23 [PDF] (x - 0.61MB) (2) Podpis [XML] (x - 0.01MB)
09.01.2024 - Verejná vyhláška (uradna tabula)
Verejná vyhláška oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu " Fotovoltické zariadenie FVZ RD Hron 96, 64 kWp, 976 13 Slovenská Ľupča " (1) 34 SK_Oznámenie Fotovoltické zariadenie FVZ_RD HRON (1) [PDF] (x - 0.22MB) (2) Podpis [XML] (x - 0.01MB)
Viac informácií na https://obec.slovenskalupca.sk/zverejnovanie/