Ponuka na odpredaj ojazdeného úžitkového motorového vozidla - Slovenská Ľupča

Ponuka na odpredaj ojazdeného úžitkového motorového vozidla

14.06.2022
s celkovou hmotnosťou nad 12 000 kg
Obec Slovenská Ľupča so sídlom Námestie SNP 1/13, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 00313823, zastúpená starostom Mgr. Rolandom Lamperom v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Slovenská Ľupča ponúka na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok obce:
LIAZ 706 RTHP
Zdvihový objem valcov: 11 781 cm3
Rok výroby: 1984, farba: bielo-červená
Palivo: nafta 
Technický stav vozidla: zodpovedajúci veku a počtu najazdených km, TK neplatná
Všeobecná hodnota motorového vozidla na základe znaleckého posudku č. 34/2020 je určená na sumu 
3 296,- € s DPH
Vozidlo má vo výbave požiarnu cisternu, vykazuje bežné známky opotrebovania pri prevádzke motorového vozidla. Je dočasne odhlásené z evidencie vozidiel. 
Motorové vozidlo nespĺňa podmienky vyhlášky č. 134/2018 Z.z. §3 písm. a), §4 a §33, vozidlo neprešlo skúškou STK, ktorá bola vykonaná dňa 21.11.2019 a viac neslúži svojmu účelu.
Prebytočný majetok je k dispozícii k obhliadke na Obecnom úrade v Slovenskej Ľupči, kontakt: Bc. Jana Hričovská, referent majetku obce, tel.: 0903 507 623, e-mail: jana.hricovska@slovenskalupca.sk 
Cenové ponuky v písomnej forme môžu záujemcovia zasielať na adresu: Obec Slovenská Ľupča, Námestie SNP 1/13, 976 13 Slovenská Ľupča na doručovanie cenových ponúk je termín do 28.06.2021 do 14.30 h v zalepenej obálke s označením: „Cenová ponuka –LIAZ 706 RTHP– neotvárať“
Cenová ponuka musí obsahovať:
a) identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko / obchodné meno, adresa / sídlo, dátum narodenia / IČO, telefonický kontakt) 
b) predmet ponuky 
c) súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
d) čestné vyhlásenie záujemcu, že nie je fyzickou osobou podľa § 9a, odst.6, alebo právnickou osobou podľa § 9a, odst. 7 zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku. Záujemcovi, ktorý podal viac ako jednu ponuku, tieto ponuky nebudú zaradené do vyhodnotenia, ale budú vrátené záujemcovi neotvorené. 
Ponuky, ktoré budú doručené po lehote na predloženie ponúk sa vrátia záujemcovi neotvorené. 
Ponuky, ktoré nebudú obsahovať náležitosti uvedené v bode a) budú z vyhodnotenia ponúk vylúčené. 
Úspešný uchádzač je povinný kúpnu zmluvu podpísať najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu prevodom na účet obce, alebo do pokladne obce najneskôr do 15 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy. Zaplatenie kúpnej ceny je podmienkou na prevod vlastníckeho práva v prospech kupujúceho. 
Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na zverejnenom priamom predaji majetku obce. 
 
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 28.06.2022 o 15.00 hod na Obecnom úrade v Slovenskej Ľupči 
 Mgr. Roland Lamper
 starosta obce