Zberný dvor, Odpady, Separovanie - Slovenská Ľupča

Zberný dvor, Odpady, Separovanie

10.08.2022

Odpady

Harmonogram zberu odpadu v obci: https://odvoz-odpadu.eu/miesto/151-slovenska-lupca

Ako správne vytriediť obaly od syrov

Ako správne vytriediť obaly od syrov

AK SPRÁVNE TRIEDIME, SVET JE KRAJŠÍ
Majte na pamäti nasledovné pravidlá:
Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie vám aj označenie na obale (GL, PAP, PET, ALU, C/PAP) Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce.
Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI – PAK.
Obal označený zelenobielou šípkou patrí do triedeného zberu.

Plagát: Ako správne vytriediť obaly od syrov [PDF] (421kB)

Zberný dvor

Nachádza sa na ulici Hronská za katolíckou farou.

Otváracie hodiny:

PONDELOK: 13:00 – 16:30
STREDA
: 13:00 – 16:30
SOBOTA: 9:00 – 12:00

Obec na zbernom dvore pre svojich obyvateľov vykonáva zber nasledovných druhov odpadov:
papier, lepenka, šatstvo, jedlé oleje a tuky, batérie a akumulátory, biologicky rozložiteľný, objemný, drobný stavebný odpad, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, farby, tlačiarenské farby, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, žiarivky.
Na zberný dvor môžete nosiť aj staré vyradené pneumatiky.

Žiadame občanov pri odovzdávaní uvedených odpadov, aby dodržiavali pokyny pracovníka zberného dvora.

Konáre a drevený odpad vrátane nábytku môžete vyviezť každý pracovný deň do firmy Ekopal energy na Tehelnej ulici.

Kontakt: Referát prevádzky