Jednota dôchodcov Slovenska už aj v Slovenskej Ľupči - Slovenská Ľupča

Jednota dôchodcov Slovenska už aj v Slovenskej Ľupči

21.03.2023
Dňa 9.3.2023 bola na území obce Slovenská Ľupča ustanovujúcou schôdzou založená základná organizácia Jednoty Dôchodcov Slovenska za účasti 20 zakladajúcich členov. Účelom založenia je vytváranie podmienok pre realizáciu záujmov našich starších občanov – dôchodcov.

JDS pomáha pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku. Vytvára podmienky na realizáciu záujmov starších občanov – dôchodcov. Spolupracujeme so samosprávou  a inými orgánmi štátnej správy. Vedieme starších ľudí k vzájomnej pomoci, pomáhame im vytvárať možnosti sebarealizácie. Podieľame sa na organizovaní zdravotnej, rekondičnej, kúpeľnej a rekreačnej starostlivosti o dôchodcov. Podporujeme kultúrno-spoločenské aktivity v jednotlivých formách.

Členstvo v našej organizácii je dobrovoľné. Podmienkou vzniku je prihláška za člena a zaplatenie členského príspevku, na základe ktorých bude vystavený členský preukaz, ktorý je dokladom o členstve.
Prihlášky sú k dispozícii na stiahnutie ako príloha a taktiež u členov výboru. Odovzdať ich môžete členom výboru.
Členmi sa môžu stať dôchodcovia, ktorí sa stotožňujú s cieľmi, programom a Stanovami JDS na Slovensku. Radi Vás medzi sebou privítame.
Členský príspevok na 1 kalendárny rok a na 1 osobu je 5eur. Z tohto príspevku sa odvádza  suma 1,00 euro/člen/rok vyššej organizácii – Jednote dôchodcov na Slovensku v Banskej Bystrici a na ústredie.

Prihláška za člena JDS Slovenská Ľupča.docx 17.86 KB
O Základnej organizácii JDS v Slovenskej Ľupči.docx 22.34 KB

Ludia a zalozenie zdruzenia