Informácia pre voliča – Hlasovací preukaz - Slovenská Ľupča

Informácia pre voliča – Hlasovací preukaz

08.08.2023
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. 16.08.2023.
 
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov.
 
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu spolu s úradnými hodinami a uvedením kontaktu na príslušného zamestnanca bude vzhľadom na vyššie uvedenú lehotu zverejnená na webovom sídle obce Slovenská Ľupča, v sekcii „Voľby do NR 2023“ do 14.08.2023.
  
Bližšie informácie vo veci hlasovacích preukazov sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:
 
 
 V obci Slovenská Ľupča volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu
 
  • osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb – t.j. najneskôr 29.09.2023 do 12.00hod. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
  • v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb – t.j. najneskôr 08.09.2023 na adresu:  Obecný úrad Slovenská Ľupča, Námestie SNP 1/13, 976 13  Slovenská Ľupča,
  •  elektronicky (e-mailom) na adresu:  magdalena.badanikova@slovenskalupca.sk
  •  vo forme elektronickej snímky (sken) alebo
  •   v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak,
 
aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. 08.09.2023).
  
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „ Do vlastných rúk “.
Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb – t.j. najneskôr 29.09.2023 do 12.00 hod.
 
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.
 
Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.                  

Hlasovanie voliča s hlasovacím preukazom

 
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a súčasne predložiť hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov. 

Hlasovacie preukazy pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 sa vydávajú v kancelárii.

Ohlasovňa pobytu, OcÚ – Námestie SNP 1/13 Prvé poschodie vľavo, v čase:
Pondelok:  8.00  – 12.00     13.00  – 15.00  hod.
Utorok:      8.00  – 12.00     13.00  – 15.00  hod.
Streda:       8.00  – 12.00     13.00  – 16.00  hod.
Štvrtok :                 nestránkový
Piatok:       8.00  – 12.00      13.00  – 13.30 hod.
Upozorňujeme, že v piatok  29.09.2023 sa budú hlasovacie preukazy vydávať len do 12.00 hod. / osobne

Príloha