Zverejnenie informácii - Slovenská Ľupča

Zverejnenie informácii

07.05.2021

o vydanom rozhodnutí č.OU-BB-OSZP3-2021/009560-014 zo dňa 30.4.2021 zo zisťovacieho konania podľa § 46 a § 47 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“)

Dokumenty na stiahnutie