Aktuality - Elektronická úradná tabuľa

Opatrenie úradu verejného zdravotníctva

Opatrenie úradu verejného zdravotníctva

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny juhovýchod

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny juhovýchod

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Slovenská Ľupča ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti,…

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 v Obci Slovenská Ľupča

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 v Obci Slovenská Ľupča

VYHLÁSENIE OPAKOVANEJ VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE SLOVENSKÁ ĽUPČA

VYHLÁSENIE OPAKOVANEJ VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE SLOVENSKÁ ĽUPČA

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľupča v súlade s uznesením č. 7/B/2020 zo dňa 4.2.2020 a v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje opakovanú voľbu hlavného kontrolóra obce Slovenská Ľupča, ktorá sa uskutoční dňa 19.5.2020 o 16.00 hod v zasadačke Obecného úradu Slovenská […]

Zverejnenie informácie – zámer navrhovanej činnosti

Zverejnenie informácie – zámer navrhovanej činnosti

Zverejnenie informácie o zámere navrhovanej činnosti „Výroba proteínov (bielkovín)“ ktorej navrhovateľom je Evonik Fermas s r.o. Slovenská Ľupča.

Regionálna veterinárna a potravinová správa BB

Regionálna veterinárna a potravinová správa BB

Súčinnosť pri registrácií neregistrovaných chovov hospodárskych zvierat