Aktuality - Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

pracovná pozícia: terénny asistent COVID pre marginalizovanú rómsku komunitu

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča v roku 2021

Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča v roku 2021

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov a výrobu hnojív ŠS Kmeťová – Slovenská Ľupča, navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov“

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov a výrobu hnojív ŠS Kmeťová – Slovenská Ľupča, navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov“

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov a výrobu hnojív ŠS Kmeťová – Slovenská Ľupča, navýšenie množstva zhodnocovaných odpadov“

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

rýchlostná cesta „R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča“

Oznámenie o dražbe

Oznámenie o dražbe

Oznámenie o dražbe

Verejná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

stavba“9473-Slovenská Ľupča-Stred-Zahustenie TS Námestie SNP

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča dňa 10.12.2020

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča dňa 10.12.2020

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča dňa 10.12.2020

Zverejnenie zámeru prenechať majetok Obce do nájmu v zmysle ust.§ 9a ods.9 zák.č.138/1991 Zb.o majetku obcí v platnom znení

Zverejnenie zámeru prenechať majetok Obce do nájmu v zmysle ust.§ 9a ods.9 zák.č.138/1991 Zb.o majetku obcí v platnom znení

Zámer prenajať nehnuteľnosť

Zverejnenie zámeru previesť majetok Obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ust.§ 9a ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

Zverejnenie zámeru previesť majetok Obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ust.§ 9a ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

Zverejnenie zámeru previesť majetok Obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ust.§ 9a ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

Verejná vyhláška Jaroslav Malachovský

Verejná vyhláška Jaroslav Malachovský