Nová webstránka obce
Prihláška na Turíčny jarmok 2017
Pozvánka do divadla
Ľupčianske zvesti 1/2017
Nová webstránka obce

Milí občania, pripravujeme pre vás novú verziu webstránky obce, momentálne je ešte v testovacej pr

Prihláška na Turíčny jarmok 2017

Obec Slovenská Ľupča oznamuje, že 17.

Pozvánka do divadla

Vážení občania, pozývame vás na divadelné p

Ľupčianske zvesti 1/2017

Prinášame vám februárové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsa

Nová webstránka obce

Milí občania, pripravujeme pre vás novú verziu webstránky obce, momentálne je ešte v testovacej prevádzke, dopĺňajú sa sekcie, dokumenty, súbory a upravuje sa umiestnenie jednotlivých prvkov. Touto cestou vás pozývame na spoluprácu pri finálnej podobe stránky, ktorá ma slúžiť občanom. Vaše návrhy, podnety na zlepšenie alebo korekcie obsahu radi privítame.

Link: nová webstránka obce

Kontaktovať nás môžete na adresách:

vetrak@slovenskalupca.sk - Peter Vetrák, webadmin
spravcamajetku@slovenskalupca.sk - Eva Gránerová, redaktor

Prihláška na Turíčny jarmok 2017

Obec Slovenská Ľupča oznamuje, že 17. ročník Turíčneho jarmoku sa uskutoční 3.6.2017. Uzávierka prihlášok záujemcov o umiestnenie stánku/predajnej plochy je 15. apríla 2017. Po tomto termíne už ďalšie prihlášky neprijímame, prosíme rešpektovať tieto pravidlá !

Príloha:   ziadost_o_pridelenie_PM_TJ2017.doc

Pozvánka do divadla

Vážení občania, pozývame vás na divadelné predstavenie Medzibrodského kočovného divadla S brokovnicou na manžela 5.marca 2017(v nedeľu) o 17.00 h v kinosále Miestneho kultúrneho strediska v Slovenskej Ľupči. Tešíme sa vašu návštevu.

Vstupné:    2,00 €

Ľupčianske zvesti 1/2017

Prinášame vám februárové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné čítanie.

Príloha:   LZ_jan-feb_2017.pdf

Pozvánka MKS

Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku 19. februára 2017 o 17. h v spoločenskej miestnosti Miestneho kultúrneho strediska v Slovenskej Ľupči.  Hosťom podujatia budú hudobníci gitarista Rastislav Kašiar a klarinetista  Štefan Kovalčík.

Voľba hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Slovenská Ľupča v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Slovenská Ľupča, ktorá sa uskutoční: dňa 21. marca 2017 o 15.00 hod. v budove Obecného úradu Obce Slovenská Ľupča.

Príloha:   20170126_115323.pdf

Pozvánka MKS

Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku dňa 29.januára 2017 o 17.00 h v spol.miestnosti MKS. Hosťom podujatia bude Dom remesiel v Slovenskej Ľupči- činnosť, aktivity , plány (Ing. arch. Vladimír Jánoš a Daniel Baláž).
Tešíme sa na vašu návštevu.

 

Výberové konanie - riaditeľ/ka MŠ

Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje podľa ust. § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/ 2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ /ka Materskej školy, Oslobodenia 2, Slovenská Ľupča s predpokladaným nástupom od 1.3.2017.
 

Pozvánka do divadla

Vážení spoluobčania, pozývame vás na divadelné predstavenie Kataríny Míšíkovej Hitzingerovej  - Leporelo javiskového života -  v nedeľu 22.januára 2017 o 17.00h v kinosále Miestneho kultúrneho strediska v Sl.Ľupči. Uvedené predstavenie naštudovali pod réžijným vedením Radoslava Kabáča členovia Ochotníckeho divadla medziBRODway z Medzibrodu.

Vstupné: 2,00  eur

Obchodná verejná súťaž

Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Slovenská Ľupča v rozsahu nebytových priestorov (miestnosť č. 209, šatňa č. 208, predsieň č. 207) o celkovej výmere 25,70 m2 situovaných na 2. poschodí v nehnuteľnosti vedenej na Okresnom úrade Banská Bystrica, Katastrálny odbor, zapísanej na L V č. l 052, k. ú. Slovenská Ľupča, Obec Slovenská Ľupča, ako stavba zdravotného strediska č. súpisné 635 postavená na parcelách registra "C" č. KN 247/1, 248/ 1, k.ú. Slovenská Ľupča, nehnuteľnosť situovaná na adrese: Slovenská Ľupča, ulica 1.mája č. orientačné 2.

Príloha:   sutaz2017januar.pdf

Stránky