Verejná vyhláška
Orientačný systém obce
Mikuláš 2016
Zverejnenie - zámer obce
Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania pod1'a § 61 ods.4 zákona č.50/1976 Zb.

Orientačný systém obce

Obec Slovenská Ľupča zaznamenáva v posledných rokoch zvýšený počet turistov a návštevníkov obce.

Mikuláš 2016

Starosta Obce Slovenská Ľupča a komisia pre kultúru pozývajú všetky deti na stretnutie S Mikulášom dňa 6. decembra 2016.

Zverejnenie - zámer obce

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§ 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 138/ 1991 Zb.

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania pod1'a § 61 ods.4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom p1ánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Stavebník, Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome ul.1.mája 13,15 v Slovenskej Ľupči v zastúpení Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica, Zelená č. I podal dňa 23.11.2016 na tunajší úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia (zmeny dokončenej stavby) na stavbu " Zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropu pivníc, sanácia balkónov, výmena zábradlí, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy bytového domu ul.I. mája č.13,15(T02 B-18 b.j.) Slovenská Ľupča" , na pozemku par.C KN 293 v k.ú. Slovenská Ľupča vo vlastníctve stavebníka.

Príloha:   verejnaVyhlaska2016.pdf

Orientačný systém obce

Obec Slovenská Ľupča zaznamenáva v posledných rokoch zvýšený počet turistov a návštevníkov obce. Z tohto dôvodu bol na podnet komisie cestovného ruchu a podnikania pôsobiacej pri OcÚ naplánovaný projekt pod názvom ,,Orientačný systém v obci Slovenská Ľupča“ pre zvýšenie informovanosti a zjednodušenie orientácie. Cieľom je umožniť práve návštevníkom obce jednoduchšie sa orientovať v obci za účelom vyhľadania turistických atrakcií, prírodných a kultúrnych pamiatok, či športových areálov. Projekt bol podporený Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné Slovensko a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.
Jedná sa o ukončenie prvej fázy projektu značenia v obci. V najbližšom období sa tento projekt rozšíri o smerové značenie ulíc.

Mikuláš 2016

Starosta Obce Slovenská Ľupča a komisia pre kultúru pozývajú všetky deti na stretnutie S Mikulášom dňa 6. decembra 2016. O  15.30 v parku pri MKS rozsvietime stromček, čakajú vás Mikulášske remeselné trhy a bohaté občerstvenie.

 

Zverejnenie - zámer obce

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§ 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení zámer prenechať majetok Obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa Zámer prenechať nehnuteľný majetok Obce Slovenská Ľupča do nájmu vopred určenému záujemcovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom Obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, zverejňuje Obec v súlade so zákonom v lehote 15 dní pred schvaľovaním predaja Obecným zastupiteľstvom Obce Slovenská Ľupča.

Príloha:   Zamer_112016.pdf

Pozvánka - MKS

Klub pri MKS Sl.Ľupča Vás pozýva na nedeľné popoludnie pri živej hudbe a dobrom vínku - 27.novembra 2016 o 17.00 h - v spoločenskej miestnosti MKS. Hosťom podujatia bude Mgr.Vladimír Salaj, ktorý nám priblíži svoje zážitky a skúsenosti zo svojich ciest po Aljaške a Okinawe.

Ľupčianske zvesti 9/2016

Prinášame vám novembrové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné čítanie.

Príloha:   LZ_november_2016.pdf

Upozornenie Policajného zboru SR

Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť a dobrosrdečnosť stávajú najčastejšie obeťami podvodov a krádeží. Polícia preto ponúka odporúčania pre seniorov, ako sa vyhnúť okradnutiu alebo zneužitiu podvodnikmi.

Príloha:   Upozornenia

Lampiónová paráda

Obec Slovenská Ľupča, komisia kultúry a Materské centrum Kľúčik pozývajú deti, rodičov a starých rodičov na Lampiónovú parádu dňa 12. novembra 2016 o 17:00 hod- pred MKS v našej obci. O zábavu sa postará klaun KOMi, občerstvenie je zabezpečené.

Zverejnenie informácie

Dňa 28.10.2016 ako dotknutej Obci Slovenská Ľupča bolo doručené od Slovenskej inšpekcii ŽP, Inšpektorát ŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly zo dňa 21.10.2016 upovedomenie o začatí konania vo veci vydania zmeny č.5 integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba biotechnologických produktov, vydaného rozhodnutím č . 3220- 19402/47/2014/Jed/473510114 zo dňa 30.9.2014 (ďalej len integrované povolenie) na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Evonik Fermas s r.o Slovenská Ľupča 938, 976 13 Slovenská Ľupča.

Prílohy:   Evonik_Fermas_ziadost_09_2016_1.pdf

Menovanie komisie - oznam

Starosta obce Slovenská Ľupča Ing.Miroslav Macák menuje členov do komisie pre výber nájomcu poľnohospodárskej pôdy v lokalitách:
Pôlč, Ratajová, Hrabovo - uznesenie č. 60/A/B/2016 zo dňa 27.9.2016. Komisia bude zasadať dňa 3.11 .2016 t.j. vo štvrtok o 14,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Slov . Ľupči.
 
Príloha:   komisiaOznam.pdf

Stránky